Naše společnost OGB s.r.o. si svých zákazníků váží Tel.: +420 731 172 090

STAŇTE SE NAŠIM STÁLÝM ZÁKAZNÍKEM

Vítejte v OGB

Legend:

 • Výroba skla
 • Konstrukce
 • Montáž
 • Design
 • Inovace

Jsme specialisté na výrobu a montáž vrstveného skla. Naše výjimečnost spočívá v úzké specializaci na jeden z nejnáročnějších a nejdůležitějších výrobků v oboru stavebního skla. Vrstvené sklo se stalo jediným možným řešením jak snižovat hluk, zvyšovat bezpečnost a zajišťovat ochranu majetku. Vrstvená skla dnes umí komunikovat, stala se designovou součástí všech staveb a pomáhají regulovat teplotu i osvětlení.

Obchodní aktivity společnosti OGB s.r.o. jsou zaměřeny na produkci, dodávky, montáže a návrhy všech druhů zasklení s  použitím plochého nebo ohýbaného skla včetně generálních dodávek konstrukcí se sklem.

HISTORIE 

Naše týmy:

 • výroba
 • montáž
 • technická podpora
 • obchod a marketing
 • inovace a vývoj

 

Díky naší úzké specializaci, pravidelným doškolováním a spoluprací s těmi nejlepšími odborníky, jsme špičkou ve svému oboru. Umíme najít řešení, která budou vyhovovat vašim představám a požadavkům.

 

PROČ SI VYBRAT VÝROBU A MONTÁŽ SKLA U NÁS

 • Základním cílem naší společnosti je naplnit požadavky klientů.
 • Za svou práci neseme odpovědnost.
 • Patříme k nejlepším v oboru.
 • Normy jsou pro nás minimem, které dodržujeme. Naše společnost nabízí víc než normovanou úroveň.
 • Neustále se vzděláváme a udržujeme si znalosti a dovednosti na vysoké úrovni.
 • Umíme říct ne projektům, které bychom nemohli kvalitně realizovat.

 

Nikdy nedoporučuji celé společnosti nebo produkty, ale rád doporučím technické řešení nebo lidi, které v dané společnosti pracují. Kvalitní společnost se pozná vždy tehdy, když se stane nějaký problém. Vedení společnosti OGB s.r.o. je složeno z lidí, kterým věřím a nabízejí praxí ověřená technická řešení, o kterých vědí, že budou fungovat.

Ing. Miroslav Sázovský - Nezávislý specialista na stavební sklo

OGB s.r.o. pro své odběratele poskytuje technickou podporu.

S naší technickou podporou získáte informace, které vám usnadní navrhování stavebního skla podle aktuálních norem a předpisů.

STATISTIKY V ROCE 2019

632+

REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

68+

CENOVÝCH NABÍDEK MĚSÍČNĚ

45 120+

ODPRACOVANÝCH HODIN ROČNĚ

120+

REFERENCÍ A DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ

Jak to u nás probíhá

Každý projekt vyžaduje individuální přístup. Díky zkušenostem máme vypracované procesní mapy, podle kterých každý projekt probíhá. Tím optimalizujeme rychlost dodávky, kvalitu a náklady a minimalizujeme rizika celé akce.

Více o celém procesu... +

představy & vize

Možnosti skla jsou nekonečné a pokud to technologie umožňuje, víme jak je zhmotnit do vašeho projektu.

design & projekt

Vaše představy zkonkretizujeme v návrhu projektu, technické a projektové dokumentaci.

výroba & montáž

Sklo vyrobíme v požadované kvalitě, bezpečně dopravíme na stavbu, kde ho rychle a pečlivě namontujeme.

ETICKÝ KODEX NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Požaduje od každého zaměstnance etické chování

Netrpíme korupci, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Naopak podporujeme etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti.

Důležitou oblastí je pro nás oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti. Naším cílem je, aby na pracovištích nedocházelo k žádným úrazům. Náš závazek vytvořit bezpečné a zdravé pracoviště pro každého na našich stavbách je jasně uveden v Etickém kodexu.

Pracovat pro OGB s.r.o. znamená také chránit životní prostředí a pečovat o ně. Neustále se snažíme udělat více pro to, abychom snížili dopad své činnosti na životní prostředí.

Vedení společnosti OGB s.r.o.

Převzetí odpovědnosti a dodržování pravidel

 • Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.
 • Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme.
 • Dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme. Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel.
 • Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.
Snažíme se v rámci sféry svého vlivu zajišťovat, aby naši dodavatelé, subdodavatelé, zástupci, partneři ve společném podniku i ostatní partneři dodržovali při realizaci našich projektů zásady stanovené v našem Etickém kodexu.

Pevné vztahy s úctou a důstojností

 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme diskriminaci či obtěžování.
 • Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.
 • Zajišťujeme zaměstnancům školení a vzdělávání, která podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
 • Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců.

OGB netoleruje korupci, úplatkářství a nekalé soutěže

 • Vždy postupujeme v souladu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
 • Nenabízíme přímo ani nepřímo nebo neposkytujeme jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit.
 • Nevyžadujeme přímo ani nepřímo nebo nepřijímáme žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
 • Věrně evidujeme veškeré finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech se řídíme Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušnými metodikami.
 • Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů našich zákazníků.

Vše provádíme s ohledem na životní prostředí

 • Zavádíme takové organizační struktury, systémy řízení, postupy a plány školení, které zaručují splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem.
 • Náš systém environmentálního řízení je postaven na pečlivém sledování hospodaření s odpady a nebezpečnými látkami. Jelikož za naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí odpovídá vedení, tato oblast spadá do základních postupů a plánů našich klíčových podnikatelských činností.
 • V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu environmentálního řízení své pracovníky i subdodavatele, partnery a jiné dotčené strany.
 • Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich projektů, produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negativní vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto projektů, produktů a služeb.

TOP